Regulamin

§1 Postanowienia ogólne 


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej użytkowanie internetowego portalu Lokalny Upominek pod adresem https://lokalnyupominek.pl/


2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez WOEM Jakub Styczyszyn, Łęczycka 4/3, 53-632 Wrocław, NIP:8992856339 zwanym dalej „WOEM”. 


3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem portalu autorskich pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 


4. Dostęp do portalu umożliwia zaprezentowanie własnych wyrobów mogących stanowić upominek. Prezentacja polega na bezpłatnym założeniu konta oraz dodaniu swojego „Upominku” do bazy portalu Lokalny Upominek.

5. Użytkownicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z reklamą swojego produktu w obrębie portalu lokalnyupominek.pl oraz mediów społecznościowych z nim związanych.

6. Dodając upominek, Użytkownik akceptuje warunki określone w Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu. 

7. WOEM nie ma obowiązku rozpowszechniać wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. WOEM zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych na stronach portalu. 

8. WOEM zastrzega sobie prawo moderowania portalu oraz redagowania treści komentarzy i wpisów, jeżeli naruszają one zasady opisane w Regulaminie. 


§2 Zasady korzystania z Portalu 

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z portalu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem portalu wszelkich treści o charakterze bezprawnym. 

3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem portalu jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest: 
a) rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników portalu) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych; 
b) podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia); 
c) wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej; 
d) propagowanie przemocy i agresji; 
e) propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii; 
f) rozpowszechnianie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich; 
g) naruszanie praw wydawcy portalu; 
h) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące; 
i) rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego; 
j) rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
k) rozpowszechnianie spamu.

4. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na portalu wyłącznie treści zgodnych z tematyką portalu.


§3 Prawa autorskie 

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem portalu wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. Użytkownik oświadcza, że dodając upominek ma do niego pełne prawa autorskie lub jest do tego upoważniony.

2. Właściciel portalu Lokalny Upominek nie rości sobie żadnych praw autorskich dotyczących zamieszczonych upominków.

3. Użytkownik dodając upominek wyraża zgodę na udostępnianie go w mediach społecznościowych przez konta Lokalny Upominek. Lokalny Upominek zapewnia odpowiednie oznaczenie autora przy każdej publikacji. 

§4 Postanowienia końcowe 

1. WOEM nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na portalu Lokalny Upominek. 

2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec WOEM i osób trzecich za zamieszczenie na Portalu wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu. 

3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną WOEM nie jest zobowiązane do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Portalu. WOEM zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania. 


5. WOEM dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. 

6. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: kontakt@woem.pl. 

7. WOEM może zawiesić działalność Portalu bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec WOEM. 

8. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości. 

9. WOEM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.